آریا بخشایش و مسلم تهوری
آیت الله العظمی بروجردی در تهران