حسن بهشتی پور
نقد و بررسی کتاب مائوئیسم در ایران

نقش امام خمینی در مدیریت بحران گروگان گیری در لانه جاسوسی آمریکا