رضا جهانفر
زندگی و عملکرد دریابان غلامعلی بایندر و مقاومت او در برابر تجاوز بیگانگان در جنگ بین الملل دوم

باز خوانی پرونده یک جنایت ؛ بررسی فنی عملکرد در حمله به هواپیمای مسافربری ایران

اثرات جنگ جهانی دوم بر شهرهای شمالی کشور