ندا عظیمی زواره
نگاهی به سیاست‌های فرهنگی اسراییل در ایران

بررسی سفر نخبگان ایرانی به سرزمین‌های اشغالی؛ و تأثیر آن بر روابط اسراییل و ایران عصر پهلوی

تحلیلی بر چگونگی همکاری پهلوی و اسراییل در پروژه دشت قزوین