مجید عباس زاده مرزبالی
بررسی روابط ایران و آلمان؛ از آغاز دوره پهلوی تا پایان جنگ جهانی دوم (1324-1304 ه.ش)

ساختار حکومت شخصی و نقش آن در بحران مشروعیت رژیم پهلوی دوم