حسین رفیع
بررسی روابط ایران و آلمان؛ از آغاز دوره پهلوی تا پایان جنگ جهانی دوم (1324-1304 ه.ش)