نادر توسلی
مروری بر زندگی سیاسی عنایت‌الله رضا؛ از پیوستن به حزب توده و فرقه دمکرات و گریز به شوروی تا بازگشت به ایران

مجید رهنما و کا.گ.ب.

یک حزب از دو نگاه / بررسی اسناد سرویس های مخفی اشتازی و ساواک در باره حزب توده