وحید افراخته
تحلیلی بر فرایند اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری شخصیت وحید افراخته