استعمار بریتانیا
بررسی اسنادی از ابعاد قحطی بزرگ در ایران؛ طی سال‌های 1919-1917