اقتصاد سیاسی نفت
مطالعه روند نفوذ آمریکا به صحنه سیاسی ایران از 1262 تا 1320