نفوذ آمریکا در ایران
بررسی عملکرد هیأت‌های اقتصادی آمریکا در ایران؛ مطالعه موردی: اقدام‌ها و عملکرد آرتور میلسپو