دکترین مونرو
بررسی رویکرد رسمی دولت آمریکا به جنبش مشروطه ایران

تحلیلی بر روابط سیاسی ایران و آمریکا از ابتدا تا آغاز جنگ جهانی دوم