اصول سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
تحلیلی بر روابط سیاسی ایران و آمریکا از ابتدا تا آغاز جنگ جهانی دوم