اقتصاد سیاسی
بررسی اسنادی نفوذ و فساد اقتصادی بهاییان در حکومت پهلوی دوم