فصلنامه مطالعات تاریخی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 22 ويژه‌نامه ايران و استعمار انگلیس


 

مطالب این شماره

سخن اول


بریتانیا و خطوط آهن ایران و خاور میانه/1337هـ ق/ 1919-1918م / دکتر محمد علی کاظم بیگی


بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دوره قاجار/ عبدالودود سپاهی


مبارزات آیت الله بلادی در خلال جنگ جهانی اول / سید قاسم یاحسینی


بختیاریها، نفت و دولت انگلیس / دکتر غفار پوربختیار


حمایت دموکرات های همدان از نهضت جنگل و مبارزه با نیرو های انگلیسی/ ابوالفتح مومن


گذری بر امتیازات پی در پی انگلیس در عهد ناصری / علی فرهمند


دولت استعماری انگلیس در آیینه ی شعر فارسی / غلامعلی زارع


انگلیس و بحران آذربایجان / محمود لالوی


نقش انگلستان در عزل استاروزلسکی و نصب رضاخان / دکتر بهرام نوازنی


چکیده ها


پس از اعلام فراخوان مقاله براي همايش ايران و استعمار انگليس، فزون بر يكصد مقاله به دبيرخانه همايش رسيد. در پي كارشناسي مقالات، تعدادي از آنها به دليل دربر نداشتن وزن و جايگاه علمي از بررسيهاي بعدي خارج شد، و بقيه توسط هيأت علمي در گردونه ارزيابي قرار گرفت. طبيعي است كه شمار اندكي از مقالات اخير، حائز طرح در همايش شناخته شد، اما چكيده باقي مانده آنها در اين بخش از ويژهنامه درج ميگردد. اين چكيدهها از چند منظر ميتواند مورد توجه قرار گيرد. اول اين كه علاقهمندان به تاريخ معاصر ـ حتي در اين جمعيت كوچك ـ از چه مناظري به نقش استعمار بريتانيا مينگرند. يكساني يا گونهگوني اين نگاهها، سمت و سوي باور محققان ايراني را نسبت به اين پديده ترسيم ميكند. دوم اين كه بيان تاريخي استعمار انگليس با گذشت زمان چه تفاوتها كرده و تبديل نسلها چه تغييراتي در آن صورت داده است. سوم اين كه پژوهشگران دانشگاهي و غيردانشگاهي تا چه حد به اين موضوع علاقهمند بوده، نسبت به آن واكنش نشان دادهاند.