شماره 40 - بهار 1392

شماره 40 - بهار 1392

چهلمين شماره فصلنامه مطالعات تاریخی ، ویژه قیام اسلامی 15 خرداد ، منتشر شد . در مقدمه اين شماره که دومین ویژه نامه 15 خرداد در سلسله شماره های فصلنامه محسوب می شود خاطرنشان شده که ديدگاهها و مواضع امام خميني در مواجهه با وقایع مهمی چون اعتراض به لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، حمله به فيضيه و قيام 15 خرداد واعتراض به كاپيتولاسيون و تبعيد امام ؛ توانست اهداف نهضت اسلامي در ابعاد ظلم ستيزانه، عدالتخواهانه، عزتمند، استعمارستيز، وطنخواه و... را در معرض ديد و قضاوت مردم مسلمان ايران قرار دهد و منجر به گرد آمدن طبقات و اقشار مختلف گرد انديشه امام خميني گردد.
در بخش دیگری از مقدمه همچنین آمده است : در خصوص زمينه ها، اهداف و علل قيام امام خميني(ره) مطالب متعددي منتشر شده اما دراين شماره از فصلنامه سعي گردیده بخشي از ابعاد نهضت 15 خرداد به عنوان نقطه كانوني درسير انقلاب اسلامي و مبارزات ضداستكباري و ضداستبدادي ملت ايران و پيامدها و دستاوردهاي آن از جمله شكل گيري گفتمان انقلاب اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد.
در چهلمين فصلنامه مطالعات تاریخی مطالب زیر آمده است :
- سخن اول
- رفرم ارضی در ایران / دکتر سید حمید روحانی
- تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی / دکترعلی کریمی
- طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد / محمد جعفر بگلو
- تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد / دکتر داوود میرمحمدی
- آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342/ حمید بصیرت منش
- روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی / سعید پورعلی
- 15خرداد؛ بالندگي و تكامل گفتمان اسلام سياسي در پيوند با فقاهت / دكتر مجتبي عطارزاده
- واگويه هاي علم از قيام پانزده خرداد 1342 / ماهرخ ابراهي مپور
- راهنماي مطالعاتي قيام 15 خرداد 1342 / حسين گودرزى / عيسى زارعى
- ويژگيها و پيامدهاي قيام پانزده خرداد بر پايه تحليل خاطرات 13 شخصيت روحاني / زينب دارابى
- سندهاي بدون شرح

مقالات این شماره
سخن اول

  رفرم ارضی در ایران / دکتر سید حمید روحانی

   تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی / دکترعلی کریمی

    طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد / محمد جعفر بگلو

     تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد / دکتر داوود میرمحمدی

      آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342/ حمید بصیرت منش

       روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی / سعید پورعلی

        15خرداد؛ بالندگي و تكامل گفتمان اسلام سياسي در پيوند با فقاهت / دكتر مجتبي عطارزاده

         واگويه هاي علم از قيام پانزده خرداد 1342 / ماهرخ ابراهيم پور

          راهنماي مطالعاتي قيام 15 خرداد 1342 / حسين گودرزى / عيسى زارعى

           ويژگيها و پيامدهاي قيام پانزده خرداد بر پايه تحليل خاطرات 13 شخصيت روحاني / زينب دارابى

            سندهاي بدون شرح


             جدیدترین شماره ها