شماره 40 - بهار 1392

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 40 - بهار 1392

چهلمين شماره فصلنامه مطالعات تاریخی ، ویژه قیام اسلامی 15 خرداد ، منتشر شد . در مقدمه اين شماره که دومین ویژه نامه 15 خرداد در سلسله شماره های فصلنامه محسوب می شود خاطرنشان شده که ديدگاهها و مواضع امام خميني در مواجهه با وقایع مهمی چون اعتراض به لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، حمله به فيضيه و قيام 15 خرداد واعتراض به كاپيتولاسيون و تبعيد امام ؛ توانست اهداف نهضت اسلامي در ابعاد ظلم ستيزانه، عدالتخواهانه، عزتمند، استعمارستيز، وطنخواه و... را در معرض ديد و قضاوت مردم مسلمان ايران قرار دهد و منجر به گرد آمدن طبقات و اقشار مختلف گرد انديشه امام خميني گردد.
در بخش دیگری از مقدمه همچنین آمده است : در خصوص زمينه ها، اهداف و علل قيام امام خميني(ره) مطالب متعددي منتشر شده اما دراين شماره از فصلنامه سعي گردیده بخشي از ابعاد نهضت 15 خرداد به عنوان نقطه كانوني درسير انقلاب اسلامي و مبارزات ضداستكباري و ضداستبدادي ملت ايران و پيامدها و دستاوردهاي آن از جمله شكل گيري گفتمان انقلاب اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد.
در چهلمين فصلنامه مطالعات تاریخی مطالب زیر آمده است :
- سخن اول
- رفرم ارضی در ایران / دکتر سید حمید روحانی
- تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی / دکترعلی کریمی
- طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد / محمد جعفر بگلو
- تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد / دکتر داوود میرمحمدی
- آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342/ حمید بصیرت منش
- روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی / سعید پورعلی
- 15خرداد؛ بالندگي و تكامل گفتمان اسلام سياسي در پيوند با فقاهت / دكتر مجتبي عطارزاده
- واگويه هاي علم از قيام پانزده خرداد 1342 / ماهرخ ابراهي مپور
- راهنماي مطالعاتي قيام 15 خرداد 1342 / حسين گودرزى / عيسى زارعى
- ويژگيها و پيامدهاي قيام پانزده خرداد بر پايه تحليل خاطرات 13 شخصيت روحاني / زينب دارابى
- سندهاي بدون شرح

سخن اول

  رفرم ارضی در ایران
  تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی
  طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد
  تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد
  آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342
  روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی
  15خرداد؛ بالندگی و تکامل گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با فقاهت
  واگویه های علم از قیام پانزده خرداد 1342
  راهنمای مطالعاتی قیام 15 خرداد 1342
  ویژگیها و پیامدهای قیام پانزده خرداد بر پایه تحلیل خاطرات 13 شخصیت روحانی
  سندهاي بدون شرح

   صاحب امتیاز:
   مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


   مدیر مسئول:
   احمد خزائی
   سردبیر:
   دکتر محمد باقر خرمشاد
   جانشین سردبیر:
   دکتر حمیدرضا اسماعیلی
   هیئت تحریریه:
   دکتر علی اکبر کجباف
   دکتر علی اصغر قائدان
   دکتر حسین مسعودنیا
   دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
   دکتر محسن بهشتی سرشت
   دکتر اصغر منتظرالقائم
   دکتر مرتضی دهقان نژاد

   شاپا: 1735-241X