فصلنامه مطالعات تاریخی

اسناد فصلنامه های شماره 56 و 57

ویژه نامه چریک های فدایی خلق

برای مشاهده لیست اسناد، بر روی موضوعات کلیک کنید.


سند شماره 3 - درگیری در منطقه نارمک 19 دی 1354

سند شماره 4 - درگیری در پایگاه آمل

سند شماره 5 - تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاهها وارد آمد

سند شماره 6 - تحلیل درگیری در مازندران

سند شماره 7 - شرح درگیری تهران نو 26 اردیبشهت 55

سند شماره 8 - شرح حمله به پایگاه خیابان شارق روز یکشنبه 26 اردیبهشت 55

سند شماره 9 - درگیری در پایگاه کن 26اردیبهشت 55

سند شماره 10 - شرح درگیری پایگاه کوی زیبا

سند شماره 11 - درگیری خیابان وحیدیه تیرماه سال 55

سند شماره 12 - درگیری رفیق بهزاد امیر دوانی تیر ماه سال 55

سند شماره 13 - درگیری خیابان تیموری تیر ماه سال 55

سند شماره 14 - تصادف با ماشین و درگیری با مردم

سند شماره 15 - درگیری راه آهن (تیر ماه سال 55)

سند شماره 16 - درگیری مهرآباد جنوبی

سند شماره 17 - شرح درگیری پایگاه مریم شاهی تیرماه 55

سند شماره 18 - ضربه خوردن رفیق سیمین توکلی (پروانه) اواخر تیر ماه 55

سند شماره 19 - ضربه خوردن رفیق حسن سعادتی (رفیق مجتبی) مرداد 55

سند شماره 20 - ضربه خوردن رفیق پرویز داودی ( ج حسین ) تابستان 55

سند شماره 21 - شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر

سند شماره 22 - درگیری رفیق کیومرث سنجری (علی) در مشهد 9 دی 55

سند شماره 23 - درگیری پایگاه فرح آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان

سند شماره 24 - چگونگی درگیری خیابان ژاله و انتقاد از خود رفیق درگیر شده و دستگیری رفیق پرویز نصیری

سند شماره 25 - درگیری تورج حیدری

سند شماره 26 - درگیری رفیق صبا بیژن زاده (هاجر) و رفیق بهنام امیری دوانی(تاری وردی)

سند شماره 27 - درگیری در خیابان فرصت چهارشنبه 18 آبان 56

سند شماره 28 - تحلیل تاکتیکی ضربات


سند شماره 29 - درباره بهروز ارمغانی فرزند جعفر

سند شماره 30 - درباره نسترن آل آقا فرزند نصراله

سند شماره 31 - درباره کشته شدن سه نفر از چریکهای فدایی خلق

سند شماره 32 - درباره علی اکبر جعفری فرزند حسین

سند شماره 33 - درباره علی اکبر جعفری فرزند حسین (2)

سند شماره 34 - درباره تورج حیدری بیگوند فرزند احمدخان

سند شماره 35 - درباره تورج حیدری بیگوند فرزند احمدخان (2)

سند شماره 36 - درگیری ساواک با تورج حیدری و نازیلا ارومچی

سند شماره 37 - کشف یک جلد دفترچه بغلی کوچک

سند شماره 38 - دفترچه انتقادات و انتقاد از خود

سند شماره 39 - گزارش پزشکی قانونی ارژنگ شایگان شام اسبی

سند شماره 40 - گزارش پزشکی قانونی ناصر شایگان شام اسبی

سند شماره 41 - درباره علی پورنغمه

سند شماره 42 - درباره اعضای تیم کوه

سند شماره 43 - مراقبت نامحسوس از ایرج نیری

سند شماره 44 - مصادره خودرو و حمله با پاسگاه سیاهکل

سند شماره 45 - اعترافات هادی بنده خدا لنگرودی

سند شماره 46 - مدارک مکشوفه از خانه تیمی ساری

سند شماره 47 - گزارش حمله به پاسگاه سیاهکل

سند شماره 48 - درباره فاطمه (شمسی) نهانی فرزند حسن

سند شماره 49 - درباره فاطمه (شمسی) نهانی فرزند حسن (2)

سند شماره 50 - نوشته بدست آمده از خانه تیمی ساری

سند شماره 51 - محتویات دفترچه کشف شده

سند شماره 52 - درباره قرار ثابت سازمانی فران در تهران

سند شماره 53 - کشته شدن فاطمه نهانی در ساری

سند شماره 54 - گزارش درگیری ساواک با فاطمه نهانی

سند شماره 55 - درباره فردوس آقا ابراهیمیا فرزند عباس

سند شماره 56 - وجوه کشف شده از حمید اشرف و سایرین

سند شماره 57 - وجوه کشف شده از حمید اشرف و سایرین (2)

سند شماره 58 - کشته شدگان درگیری مهرآباد جنوبی

سند شماره 59 - درباره تماس حمید اشرف با بیژن جزنی

سند شماره 60 - تقاضا ثبت نام حمید اشرف در دانشکده فنی


سند شماره 61 - بازجویی از اعظم السادات روحی آهنگران

سند شماره 62 - بازجویی از اعظم السادات روحی آهنگران (2)

سند شماره 63 - بازجویی از اعظم السادات روحی آهنگران (3)

سند شماره 64 - بازجویی از اعظم السادات روحی آهنگران (4)

سند شماره 65 - بازجویی از محمدرضا جوشنی املشی

سند شماره 66 - بازجویی از مهدی سامع

سند شماره 67 - بازجویی از عباس جمشیدی رودباری

سند شماره 68 - بازجویی از حسن سرکاری

سند شماره 69 - بازجویی از حسن سرکاری (2)

سند شماره 70 - بازجویی از حسن سرکاری (3)

سند شماره 71 - بازجویی از حسن سرکاری (4)

سند شماره 72 - بازجویی از حسن سرکاری (5)

سند شماره 73 - بازجویی از مشعوف (سعید) کلانتری نظری

سند شماره 74 - بازجویی از مشعوف (سعید) کلانتری نظری (2)

سند شماره 75 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی

سند شماره 76 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (2)

سند شماره 77 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (3)

سند شماره 78 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (4)

سند شماره 79 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (5)

سند شماره 80 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (6)

سند شماره 81 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (7)

سند شماره 82 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (8)

سند شماره 83 - بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی (9)

سند شماره 84 - بازجویی از حمید توکلی

سند شماره 85 - بازجویی از حمید توکلی (2)

سند شماره 86 - بازجویی از حمید توکلی (3)

سند شماره 87 - بازجویی از وحید توکلی

سند شماره 88 - بازجویی از بیژن جزنی

سند شماره 89 - بازجویی از بیژن جزنی (2)

سند شماره 90 - بازجویی از بیژن جزنی (3)

سند شماره 91 - بازجویی از بیژن جزنی (4)

سند شماره 92 - بازجویی از سکینه جعفری

سند شماره 93 - بازجویی از غفور حسن پور

سند شماره 94 - بازجویی از غفور حسن پور (2)

سند شماره 95 - بازجویی از عباس دانش بهزادی

سند شماره 96 - بازجویی از عباس سورکی

سند شماره 97 - بازجویی از ایرج صالحی

سند شماره 98 - بازجویی از ایرج صالحی (2)

سند شماره 99 - بازجویی از علی اکبر صفایی فراهانی

سند شماره 100 - بازجویی از حسین صفاری

سند شماره 101 - بازجویی از عسگر حسینی ابرده

سند شماره 102 - گزارش بازجویی از عسگر حسینی ابرده

سند شماره 103 - بازجویی از حسن فرجودی

سند شماره 104 - بازجویی از حسن فرجودی (2)

سند شماره 105 - بازجویی از حسن فرجودی (3)

سند شماره 106 - بازجویی از حسن فرجودی (4)

سند شماره 107 - بازجویی از حسن فرجودی (5)

سند شماره 108 - بازجویی از حسن فرجودی (6)

سند شماره 109 - بازجویی از حسن فرجودی (7)

سند شماره 110 - بازجویی از حسن فرجودی (8)

سند شماره 111 - بازجویی از حسن فرجودی (9)

سند شماره 112 - بازجویی از حسن فرجودی (10)

سند شماره 113 - بازجویی از حسن فرجودی (11)

سند شماره 114 - بازجویی از احمد فرهودی

سند شماره 115 - بازجویی از احمد فرهودی (2)

سند شماره 116 - بازجویی از شهرام قنبری

سند شماره 117 - بازجویی از محمدعلی محدث قندچی

سند شماره 118 - بازجویی از محمدعلی محدث قندچی (2)

سند شماره 119 - بازجویی از بهزاد کریمی

سند شماره 120 - بازجویی از عبدالرضا کلانتر نیستانکی

سند شماره 121 - بازجویی از عباس مفتاحی

سند شماره 122 - بازجویی از عباس مفتاحی (2)

سند شماره 123 - بازجویی از ایرج نیری

سند شماره 124 - بازجویی از عباسعلی هوشمند

سند شماره 125 - بازجویی از یعقوب یزدانی