پژوهش و تالیف: سعید اسدی
پيوند هاي تاريخ روزنامه نگاري ايران و هند