علی ابوالحسنی (منذر)
شیخ فضل الله نوری، مصلح دین ورز و دادخواه