نویسنده: استفانی کرونین- ترجمه محدثه محمدی
سياستهاي قرضه: شركت نفت ايران و انگليس و خانهاي بختياري