ترجمه: امیر سلمانی رحیمی
برشي از خاطرات آيت الله خالصي زاده - روند فروپاشي جمهوري رضاخان