مقدمه و تعلیقات: دکتر عبدالله متولی
خاطرات احسان الله خان دوستدار