دکترمهدی صلاح
تحلیلی بر روابط سیاسی ایران و آمریکا از ابتدا تا آغاز جنگ جهانی دوم