مترجم: امیر سلمانی رحیمی
برشی از خاطرات آیت الله خالصی زاده - روند فروپاشی جمهوری رضاخان