محمدحسن پورقنبر
بررسی فعالیت های یک انقلابی اسلام گرا (شهید صادق اسلامی)