فریبا اسدی
بررسی منشا سیاست حقوق بشر کارتر و آثار آن در ایران