حسن بهشتی پور
نقد و بررسی کتاب مائوئیسم در ایران

نقش امام خمینی در مدیریت بحران گروگانگیری در لانه جاسوسی آمریکا