مظفر شاهدی
بررسی نقش «حزب ایران نوین» در انتخابات و مجلس شورای ملی در دوره 23

فراز و فرود کانون مترقی 1345 – 1340

جایگاه علما در تکوین، شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطیت ایران

داستان تأسف‌بار یک صعود تبه‌کارانه (رضاخان؛ از کودتا تا سلطنت)

انتخابات و مجالس دهه 1320 ش از نگاه ادبیات فارسی منظوم