یعقوب توکلی
تبیین عوامل ناکامی جنگهای چریکی در ایران دوران پهلوی

بررسی سیاست مشترک آمریکا و انگلیس در کشتار و تجزیه سرزمینی ایران در جنگ جهانی اول