قاسم تبریزی
شجاع‌الدین شفا در آینه اسناد ساواک

تحلیل تاریخ نگاری در اسلام و ایران