دکتر محمد حسن پور قنبر
واکاوی ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس