محمدقلی مجد
بازشناسی شخصیت و رفتار رضاشاه از متن گزارش دیپلمات‌های آمریکایی

بررسی فعالیتهای آرتور اپُهام پوپ و گروه او در زمینه آثار هنری ایران و انتقال آنها به خارج از ایران

بررسی اسنادی از ابعاد قحطی بزرگ در ایران؛ طی سال‌های 1919-1917

تمناهای ایران و اقدامات خنثی‌کنندة انگلیس در واشنگتن