محمدقلی مجد
بررسی فعالیتهای آرتور اپُهام پوپ و گروه او در زمینه آثار هنری ایران و انتقال آنها به خارج از ایران

بررسی اسنادی از ابعاد قحطی بزرگ در ایران؛ طی سال‌های 1919-1917