محمدقلی مجد
تمناهای ایران و اقدامات خنثی‌کنندة انگلیس در واشنگتن