رضا جهانفر
باز خوانی پرونده یک جنایت ؛ بررسی فنی عملکرد ناو وینسنس در حمله به هواپیمای مسافربری ایران