دکتر فوزی خلف شویل ، مترجم: علی شمس
سران جنبش آوریل- می1941 عراق و پناهندگی سیاسی آنان در ایران