علی شمس
نقد و بررسی یک سند تاریخی (گزارش ساواک درباره سفر مفتی یمن به قم)