ماهرخ ابراهيم پور
واگويه هاي علم از قيام پانزده خرداد 1342