حمید بصیرت منش
آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342