( نشريه ميدل ايست ژورنال ، شماره 39 ، بهار 1985 ) اوري بيالر