محرم قلی زاده
نگاهی به آمار - علل و زمینه های مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (در آستانه مشروطیت)

واكنش هاي اجتماعي در آذربايجان به سياست هاي فرهنگي رضاشاه