محمدتقی تقی پور
مبادلات و مناسبات اقتصادی ایران و اسرائیل