مهدی مهر علیزاده
نقش روحانیت در انجمن ولایتی بر اساس مندرجات روزنامه (انجمن مقدس ملی اصفهان)