سجاد دادفر
تأملي بر یکی از چالش های حوزه علمیه ی نجف در قرن بیستم