علی رضا کمری
بررسی اندیشه های نظامی آیت الله سید عبدالله مجتهد بلادی بوشهری