شماره 64 - بهار 1398

بایگانی فصلنامه
  • دسترسی به مقالات این سایت آزاد و رایگان است.
  • بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین نامه همه نشریات وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه فصلنامه، نوع نشریه چاپی و الکترونیکی، زبان نشریه فارسی(چکیده انگلیسی) و حداکثر زمان داوری مقالات 2 ماه می باشد. همچنین بررسی انتشار و چاپ مقاله به صورت رایگان می‌باشد.
  • دسترسی به مقالات این نشریه از طریق پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran) نیز امکان‌پذیر است.
  • نوع داوری مقالات به شکل دو سر ناشناس صورت می گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی در این فصلنامه از نرم افزار «سمیم نور» استفاده می شود.
مقالات شماره جاری

شماره 64 - بهار 1398

بررسی اسنادی نفوذ و فساد اقتصادی بهاییان در حکومت پهلوی دوم
تبیین عوامل ناکامی جنگهای چریکی در ایران دوران پهلوی
بررسی موردی پروژه جمهوریت و اقدامات شبکه نظامی سردار سپه در اجرای آن
حزب ایران نو از پیدایش تا انحلال در سال 1306
بازشناسی حکومت پهلوی براساس نظریه سلطانیسم
بررسی فعالیتهای آرتور اپُهام پوپ و گروه او در زمینه آثار هنری ایران و انتقال آنها به خارج از ایران

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X